Zini faktus

Kas ir EFPIA Atklātības kodekss

Bayer pilnībā atbalsta lielāku caurskatāmību attiecībās starp farmācijas nozares uzņēmumiem un veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām un tāpēc nodrošina atbilstību EFPIA Atklātības kodeksam.


40 vadošie uzņēmumi 33 Eiropas valstīs ir apņēmušies ievērot EFPIA Atklātības kodeksu

EFPIA Atklātības kodekss (pilnais nosaukums: EFPIA kodekss par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmācijas uzņēmumi ir snieguši veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām) ir brīvprātīgas saistības, kas nosaka, ka visām EFPIA dalīborganizācijām ir jāsniedz informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām. Saskaņā ar šo kodeksu visi EFPIA kodeksu pieņēmušie uzņēmumi, tostarp Bayer, publicēs informāciju par visu tiešo un netiešo finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas ir saistīti ar cilvēkiem paredzēto recepšu medikamentu izstrādi un laišanu tirgū. Pirmā informācija par 2015. gadā veikto finansiālo atbalstu tika sniegta 2016. gada jūnijā. Šis informācijas izpaušanas process tiks atkārtots katrā ziņošanas periodā turpmākajos gados.

Atlīdzības līmenis

Veselības aprūpes speciālisti saņem atlīdzību par viņu zināšanām un pakalpojumiem, ko viņi ir snieguši farmācijas nozares uzņēmumiem. Finansiālā un nefinansiāla atbalsta līmenis ir atkarīgs no darbības veida, zināšanu līmeņa un laika. Pieļaujamās summas ir atkarīgas no dažādiem faktoriem, piemēram, vietējā ienākumu līmeņa, attiecināmajiem likumiem un spēkā esošajiem kodeksiem. Pamatprincips ir patiesās saņemto pakalpojumu tirgus vērtības atlīdzināšana, lai nodrošinātu, ka honorāri netiek ļaunprātīgi izmantoti veselības aprūpes speciālistu un ar terapiju saistīto lēmumu ietekmēšanai.

Individuālas vai apkopotas informācijas izpaušana

Par finansiālo vai nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem tiks ziņots individuāli vai apkopotā veidā. Tā kā EFPIA Atklātības kodekss ir nozares iekšējās saistības, vairumā Eiropas valstu spēkā esošie datu konfidencialitātes likumi atļauj individuālas informācijas izpaušanu tikai tad, ja ir saņemta skaidra veselības aprūpes speciālista piekrišana. Ja veselības aprūpes speciālists nesniedz savu piekrišanu individuālas informācijas izpaušanai, tad finansiālais vai nefinansiālais atbalsts šim veselības aprūpes speciālistam tiks ziņots apkopotā veidā. Dažās valstīs ir jāsaņem piekrišana arī no veselības aprūpes organizācijām. Par finansiālo un nefinansiālo atbalstu izpētes un izstrādes jomā vienmēr tiks ziņots apkopotā veidā, kā tas ir noteikts EFPIA Atklātības kodeksā.

Datu konfidencialitāte

Bayer augstu vērtē datu konfidencialitāti un drošību. Tāpēc mēs īstenojam vairākus pasākumus, lai aizsargātu datus saskaņā ar datu konfidencialitātes politiku, ko ir noteikušas un auditē vietējās un globālās institūcijas. Turklāt dati tiek izpausti tikai tad, ja attiecīgais veselības aprūpes speciālists ir sniedzis tiešu rakstisku piekrišanu. Ir ieviesti augsta līmeņa datu drošības līdzekļi, kas nodrošina datu aizsardzību pret ārējiem uzbrukumiem un manipulācijām. Turklāt jebkuriem ar informācijas izpaušanu saistītajiem personiskajiem datiem var piekļūt tikai iekšējie darbinieki, kas vāc datus vai gatavo ziņojumus.

Pilnīga informācijas izpaušana

Mēs uzskatām, ka tikai pilnīga informācijas izpaušana sniedz patiesu priekšstatu par mūsu attiecībām ar veselības aprūpes speciālistu, tāpēc neizpaudīsim nepilnīgus datus individuālajā līmeni. Ja kāds nepiekrīt informācijas izpaušanai par noteiktu darbību, Bayer pieņem, ka šī persona vispārīgi nepiekrīt informācijas izpaušanai. Tā vietā par visām finansiālā un nefinansiālā atbalsta darbībām tiks ziņots apkopotā veidā, izmantojot EFPIA ziņošanas veidni.

PP-OTH-LV-0013-1