Uzziniet vairāk par Atklātības kodeksa metodoloģiju

Atklātība kodeksa ieviešana

EFPIA Atklātības kodeksa vispārējie principi ir saistoši visām dalības kompānijām un visas kompānijas, EFPIA biedri, deklarēs atbalstu un atlīdzību, kas sniegti veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām noteiktā formātā. Tomēr ziņojuma metodoloģija pieļauj zināmu fleksibilitāti individuālām kompānijām, lai varētu saskaņot ziņojumu ar iekšējām procedūrām. Šis metodoloģiskais skaidrojums ļaus Jums saprast kā Bayer Latvijā ir dokumentējis un deklarējis atbilstošo informāciju.

SIA Bayer

Metodoloģiskais skaidrojums par EFPIA (Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija) Atklātības kodeksa ieviešanu; nacionālajā līmenī ir atbilstošs kodekss: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācijas (PMA) Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodekss. Periods, par kuru tiek izpausta informācija: 2019. kalendārais gads.

Preambula

Mēs, uzņēmuma Bayer darbinieki, esam pārliecināti, ka cieša sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un šo speciālistu pastāvīga izglītošana ir ļoti svarīgi priekšnosacījumi, lai sasniegtu labākus ārstēšanas rezultātus pacientiem. Mēs nodrošinām caurskatāmību procesiem kādos veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) atlīdzinām par viņu ieguldīto laiku un sniegto ekspertu viedokli.. Mēs ievērojam piemērojamos tiesību aktus un noteikumus sadarbojoties ar medicīnas speciālistiem, piemēram, EFPIA Atklātības kodeksu Eiropā un dažādas juridiskās saistības informācijas sniegšanā par farmaceitisko kompāniju atbalstu VAS un VAO, kā arī pilnībā cienām veselības aprūpes profesionāļu neatkarību un profesionalitāti. EFPIA Atklātības kodekss atbilstoši lokālajā līmenī ir Siffa un PMA Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodekss. Šie kodeksi ir izstrādāti, lai nodrošinātu, ka tiek novērstas pat aizdomas par iespējamu interešu konfliktu. Padarot sadarbību starp farmācijas nozari un medicīnas kopienu caurskatāmāku, sabiedrība var gūt labāku izpratni par šīs sadarbības svarīgumu un nepieciešamību. Lai farmācijas nozares un veselības aprūpes speciālistu un organizāciju sadarbības veidu un apmēru padarītu caurskatāmāku, Bayer dokumentēs VAS vai VAO sniegto tiešo vai netiešo labumu un publicēs visus finansiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus, kas ietilpst EFPIA Atklātības kodeksa kompetencē. Pārskata periods vienmēr ir pilns kalendārais gads. Pirmajā pārskatā, kas tika publicēts 2016. gadā, tika ietverti visi saistītie finansiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumi, kas īstenoti 2015. gadā.

Šis metodoloģijas skaidrojums ir izstrādāts, lai ikvienam, kurš lasa pārskatu, izskaidrotu, kā Bayer dokumentē un publicē attiecīgo informāciju. Skaidrojumā īpaši izklāstīta detalizēta informācija par datu vākšanas un ziņošanas metodi. EFPIA Atklātības kodeksa vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem farmaceitiskiem uzņēmumiem, kas ir dalībnieki, un visi uzņēmumi publicēs attiecīgos finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus iepriekš noteiktā formātā. Tomēr attiecībā uz dažu ziņošanas metožu aspektu ieviešanu var izlemt katrs uzņēmums atsevišķi, lai darbības varētu pielāgot iekšējiem procesiem.

Ja rodas šaubas, vai ir jāizpauž kāds konkrēts atbalsta gadījums, Bayer vienmēr iesaka izpaust visus gadījumus. Publicētajos pārskatos finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījums netiks iekļauts tikai tad, ja tas neietilpst Atklātības kodeksa kompetencē.

Šī metodoloģiskā piezīme ir strukturēta šādi: pamatojoties uz konkrētu jautājumu, mēs detalizēti izskaidrosim, kādus ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) īstenotus finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus Bayer izpauž. Vispārīgajā skaidrojumā ir ietverti arī piemēri (kur tas ir iespējams), lai katrs gadījums būtu pilnībā saprotams.

PP-OTH-LV-0013-1