29.11.2018
Plānots veikt virkni ar ieguldījumu portfeli, efektivitāti un strukturālām reformām saistītu pasākumu

Bayer stiprinās kompetenci dzīvības zinātņu nozarēs, vienlaikus paaugstinot produktivitāti un rentabilitāti

  • Plānots atteikties no dzīvnieku veselības darbības virziena, no plaša patēriņa veselības zīmoliem Coppertone™ un Dr. Scholl’s™, kā arī pārdot 60% savu daļu uzņēmumā Currenta.
  • Paredzams, ka sākot ar 2022. gadu plānotie efektivitātes un strukturālie pasākumi nodrošinās konkurētspējas uzlabošanos un papildu ieņēmumus 2,6 miljardu eiro apmērā gadā, tostarp paredzamo sinerģiju, ko sniedz Monsanto iegāde.
  • Daļa no papildu ieņēmumiem tiks reinvestēta pamata uzņēmējdarbības nozarēs.
  • Paredzams, ka kopējo vienreizējo izdevumu apjoms 1,7 reizes pārsniegs ikgadējās iemaksas.
  • Pamata peļņa uz vienu akciju paaugstināsies par aptuveni 1 eiro, 2019. gadā sasniedzot 6,80 eiro ar mērķi 2022. gadā sasniegt aptuveni 10 eiro.
  • Paredzams, ka EBITDA marža pirms ārkārtas pozīcijām 2022. gadā pārsniegs 30%.
  • Paredzams, ka efektivitātes un strukturālo pasākumu rezultātā tiks likvidētas aptuveni 12 000 no 118 200 darba vietām visā pasaulē – lielākā daļa no tām Vācijā.

Koncentrēšanās uz dzīvības zinātņu nozares darbības virzieniem

Bayer plāno turpināt ar ieguldījumu portfeli saistītus pasākumus arī 2019. gadā. Uzņēmums plāno atteikties no dzīvnieku veselības darbības virziena un šobrīd izvērtē pieejamās iespējas. Lai gan dzīvnieku veselības apakšgrupa piedāvā izaugsmes iespējas pievilcīgā tirgū, Bayer vēlas izmantot līdzekļus, kas nepieciešami šim virzienam, ieguldīt citos galvenajos darbības virzienos – bezrecepšu zāļu, recepšu zāļu un augu aizsardzības līdzekļu attīstībā.

Uzņēmums ir uzsācis pasākumus bezrecepšu zāļu jomā, lai šī apakšgrupa turpmāko gadu laikā varētu sekot tirgus izaugsmei un uzlabot rentabilitāti. Šie pasākumi ietver plānotu atteikšanos no tām produktu kategorijām, kuru attīstības potenciāls ir labāks ārpus uzņēmuma Bayer. Papildus iepriekš sniegtajam paziņojumam par atsacīšanos no recepšu dermatoloģijas produktiem, Bayer tuvāko mēnešu laikā izskatīs savas stratēģiskās iespējas atteikties no iedeguma (Coppertone™) un pēdu kopšanas (Dr. Scholl’s™) produktu līnijām. Šādi uzņēmums plāno pievērst pastiprinātu uzmanību rentablas izaugsmes veicināšanai savās galvenajās bezrecepšu zāļu kategorijās.

Turklāt Bayer šobrīd veic sarunas par atsacīšanos no 60% savu daļu uzņēmumā Currenta, kas sniedz pakalpojumus Vācijā. Kad sekmīgi tika atdalīts uzņēmums Covestro, uzņēmumam Bayer 60% daļu turēšana uzņēmumā Currenta pret tā pakalpojumu izmantošanu vairs nebija pamatota.

Pasākumi konkurētspējas un inovāciju uzlabošanai

Papildus paredzētajiem ar ieguldījumu portfeli saistītiem pasākumiem, Bayer plāno būtiski uzlabot savu izmaksu struktūru. Uzņēmums plāno vēl vairāk stiprināt inovācijas un produktivitāti, paātrināt piekļuvi nākotnes tehnoloģijām un vēl vairāk paaugstināt savu konkurētspēju un rentabilitāti. Šajā kontekstā uzņēmums centīsies panākt augstāku efektivitāti atbalsta funkcijās un pakalpojumos.

Papildus mijiedarbībai, kas varētu izveidoties pēc uzņēmuma Monsanto iegādes, Bayer paredz, ka sākot ar 2022. gadu tā ikgadējie ieņēmumi palielināsies līdz 2,6 miljardiem eiro, ko nodrošinās plānotie efektivitātes un strukturālie pasākumi. Šie pasākumi ietver darba vietu samazināšanu visā pasaulē par 12 000 no darba vietu kopskaita (118 200), būtiski samazinot to skaitu Vācijā. Precīzs plāns tiks izstrādāts tuvāko mēnešu laikā. Paredzams, ka kopējo ar šiem pasākumiem saistīto vienreizējo izdevumu apjoms būs 1,7 reizes lielāks par ikgadējām iemaksām. Daļu no iegūtajiem līdzekļiem ir plānots izmantot, lai stiprinātu inovācijas un konkurenci uzņēmuma apakšgrupās. “Līdz 2022. gada beigām mēs plānojam investēt aptuveni 35 miljardus eiro sava uzņēmuma nākotnē, izpētei un attīstībai veltot vairāk nekā divas trešdaļas no šīs summas, bet kapitālizdevumiem tikai mazāk par vienu trešdaļu,” norādīja Baumans.

Pieņemot, ka ieguldījumu portfelis būs nemainīgs un valūtas konvertācijas kursi stabili, uzņēmums paredz, ka pamata peļņa uz vienu akciju 2019. gadā sasniegs 6,80 eiro (2018. g: 5,70 līdz 5,90 eiro), izvirzot mērķi 2022. gadā sasniegt aptuveni 10 eiro. Plānots, ka Grupas EBITDA marža pirms ārkārtas posteņiem šajā laikposmā līdz 2022. gadam palielināsies par vairāk nekā 30%.

Bayer korporatīvā stratēģija, finanšu mērķi un kapitāla piešķiršanas prioritātes tiks precīzi izklāstītas Kapitāla tirgus dienā Londonā 5. decembrī.

Tiek plānots, ka efektivitātes un strukturālie pasākumi aptvers visas apakšgrupas, funkcijas, lauku platformas un pakalpojumus

Recepšu zāļu apakšgrupā būtisks solis ir pievērst pastiprinātu uzmanību ārējām inovācijām vienlaikus ar izpētes un attīstības projektu sekmīgu un nepārtrauktu attīstību. Pasākumi ietver paātrinātu inovāciju modeļa attīstību un iekšējo izpētes un attīstības aktivitāšu pārstrukturēšanu. Iekšējās kapacitātes samazināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti, lai pastiprinātu ieguldījumus sadarbības izpētes modeļos un ārējās inovācijās.

Hemofīlijas zāļu virzienā vairāku jaunu produktu ieviešanas rezultātā ir būtiski palielinājusies konkurence. Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmums Bayer ir nolēmis neizmantot VIII faktora ražotni, kas uzbūvēta Vūpertālē, Vācijā, un koncentrēt visu rekombinantā VIII faktora ražošanu Berkelijā, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Bezrecepšu zāļu apakšgrupā tiks uzsākti pasākumi, lai šī apakšgrupa turpmāko gadu laikā varētu sekot tirgus izaugsmei un uzlabot rentabilitāti. Papildus plānotajiem ieguldījumu portfeļa pasākumiem organizatoriskā struktūra tiks pielāgota, lai tā spētu sekmīgi darboties strauji mainīgajā tirgus vidē.

Bezrecepšu un recepšu zāļu apakšgrupās 2018. gada ceturtajā ceturksnī ir paredzēta nefinansiāla vērtības samazināšanās un norakstīšana aptuveni 3,3 miljardu eiro apmērā. Bezrecepšu zāļu apakšgrupā tas attiecas galvenokārt uz zīmoliem, kas iegūti kopā ar uzņēmumiem Merck & Co. un Dihon, kā arī daļu no nemateriālās vērtības, kas atzīta bilancē (kopā aptuveni 2,7 miljardi eiro). Attiecībā uz farmāciju ir paredzēta vērtības samazināšanās un norakstīšana aptuveni 0,6 miljardu eiro apmērā, īpaši saistībā ar lēmumu par VIII faktora ražotni Vupertālē.

Augu aizsardzības līdzekļu apakšgrupā uzmanība tiek koncentrēta uz iegādāto uzņēmumu sekmīgu integrāciju. Kā ziņots iepriekš, uzņēmums Bayer paredz, ka sākot ar 2022. gadu sinerģijas rezultātā ikgadējo ieguldījumu summa varētu sasniegt 1,04 miljardus eiro (1,2 miljardus ASV dolāru) EBITDA pirms ārkārtas posteņiem. Šis skaitlis,  no kura 0,87 miljardi eiro (1 miljardi ASV dolāru) ir pievienoti izmaksu sinerģijām, ir iekļauts iepriekš aprakstītājā ieguldījumuplānā.
Iepriekš norādītās pārmaiņas apakšgrupās un centieni sabalansēt ieguldījumu portfeli tiks kombinēti ar plašiem pielāgojumiem uzņēmumā, īpaši korporatīvajās funkcijās un atbalsta funkcijās, komercpakalpojumos un lauku platformās. Šo pielāgojumu mērķis ir ieviest efektīvu organizatorisko struktūru un infrastruktūru, kas nodrošina vislabāko atbalstu Bayer uzņēmējdarbībai un uzņēmuma klientiem.

Plānotā aptuveni 12 000 darba vietu likvidācija visā pasaulē līdz 2021. gada beigām ietver šādus pasākumus: recepšu zāļu apakšgrupā – aptuveni 900 darba vietas izpētē un attīstībā un aptuveni 350 darba vietas saistībā ar VIII faktora ražotni Vupertālē; aptuveni 1100 darba vietas saistībā ar bezrecepšu zāļu apakšgrupas reorganizāciju; aptuveni 4100 darba vietas augu aizsardzības līdzekļu apakšgrupā iegādātā lauksaimniecības  uzņēmuma integrēšanas rezultātā; un vēl 5500 līdz 6000 darba vietas korporatīvajās funkcijās, atbalsta funkcijās,  komercpakalpojumos un lauku platformās.

“Šīs pārmaiņas ir nepieciešamas un liek pamatu, lai uzņēmums Bayer varētu uzlabot savu sniegumu un izveicību. Ar šiem pasākumiem mēs plānojam pilnībā izmantot izaugsmes potenciālu saviem uzņēmējdarbības virzieniem,” sacīja Baumans. “Mēs apzināmies, ka šie ir smagi lēmumi mūsu darbiniekiem. Mēs īstenosim plānotos pasākumus tikpat godīgi un atbildīgi kā līdz šim.”