16.08.2018

Bayer: nosacījumi Monsanto iekļaušanas uzsākšanai – izpildīti

Lēverkūzenā, 2018. gada 16. augustā. Monsanto iekļaušana Bayer grupā var sākties, jo ceturtdien tika pabeigta noteiktu Bayer struktūrvienības Crop Science atsevišķu uzņēmējdarbības atzaru nodošana uzņēmumam BASF, kopējam darījuma apjomam sasniedzot aptuveni 2,2 miljardus eiro. Jau 2018. gada 7. jūnijā Bayer kļuva par Monsanto Company vienīgo īpašnieku, un viena no ASV Tieslietu departamenta prasībām bija, ka Bayer un Monsanto ir jāpaliek kā atsevišķiem uzņēmumiem un jādarbojas atsevišķi, līdz tiek pabeigta minēto Bayer uzņēmējdarbības atzaru nodošana uzņēmumam BASF. Tagad šī prasība ir izpildīta.

Monsanto iegāde ļauj Bayer kļūt par vadošo lauksaimniecības uzņēmumu ar augsta līmeņa inovāciju potenciālu, spēcīgu produktu portfeli un augstākajiem ētiskajiem standartiem. Kā ziņots iepriekš, Bayer paredz, ka Monsanto iegāde radīs pozitīvi atsauksies uz peļņu par Bayer akciju, jau sākot ar 2019. gadu, sasniedzot divciparu procentuālo vērtību 2021. gadā un turpmāk. Sākot ar 2022. gadu, no apvienošanās paredzams 1,2 miljardu ASV dolāru papildinājums EBITDA pirms īpašajiem izmaksu posteņiem.

Attiecībā uz lēmumu par glifosātu (Kalifornijā 2018. gada 10. augustā) Bayer uzskata, ka zvērināto lēmums ir pretrunā ar daudzajiem zinātniskajiem pierādījumiem, desmitiem gadu reālās pieredzes un uzraugošō iestāžu visā pasaulē secinājumiem, kas visi apstiprina, ka glifosāts ir drošs un neizraisa Hodžkina limfomu. ASV Valsts veselības institūti (National Institutes of Health – NIH) pēdējā laikā ir atkārtoti apstiprinājuši, ka glifosāts neizraisa vēzi. ASV Vides aizsardzības aģentūra (Environmental Protection Agency – EPA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (European Food Safety Authority – EFSA), Eiropas Ķimikāliju aģentūra (European Chemicals Agency – ECHA) un citi regulatori visā pasaulē arī ir secinājuši, ka glifosāta izmantošana ir droša.

Kā ziņo Monsanto – zvērināto lēmums ir tikai pirmais solis šajā lietā, un ir iespējams veikt pēcprocesa darbības iztiesāšanas tiesā un iesniegt apelācijas sūdzību. Lietai turpinoties, Bayer uzskata, ka tiesas galu galā lems, ka Monsanto un glifosāts nebija vainojams Džonsona kunga slimībā. Saistībā ar iepriekšminētajām prasībām, ko noteica ASV Tieslietu departaments, Bayer nebija piekļuves uzņēmuma Monsanto detalizētai iekšējai informācijai. Saskaņā ar šiem nosacījumiem uzņēmumam Bayer nebija ļauts ietekmēt lietas saistībā ar Monsanto uzņēmējdarbību, un tā iespējas aktīvi komentēt par tām sīkāk bija ārkārtīgi ierobežotas. Taču tagad uzņēmums Bayer ir ieguvis arī iespēju aktīvi iesaistīties aizstāvības centienos ar glifosātu saistītajos tiesas procesos un citos juridiskajos strīdos, piemēram, iespējamām kaitējuma atlīdzības prasībām saistībā ar izstrādājumu Dicamba.

Kontaktinformācija:
Christian Hartel (Kristiāns Hārtels), tālrunis: +49 214 3047686 E-pasts: christian.hartel@bayer.comDr. Rolf Ackermann (Rolfs Akermans), tālrunis: +49 214 3041782 E-pasts: rolf.ackermann@bayer.com

Piesardzības paziņojumi ar skatu nākotnē

Noteikti izteikumi šajā paziņojumā var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no uz nākotni vērstajos paziņojumos aplēstajiem vai paredzētajiem. Tādi faktori, kas var izraisīt faktisko rezultātu būtisku atšķirību ir, citu starpā, risks, ka puses var nespēt panākt paredzēto sinerģiju un darbības efektivitāti apvienošanās rezultātā paredzētajā laikā (vai vispār) un veiksmīgi iekļaut Monsanto Company (“Monsanto”) uzņēmuma Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”) darbībā; tāda iekļaušana var izrādīties grūtāka, vairāk laika un izmaksu prasoša nekā paredzēts; ieņēmumi pēc darījuma veikšanas var būt zemāki nekā paredzēts; pamatdarbības izmaksas, klientu zaudēšana un uzņēmējdarbības pārtraukumi (tostarp grūtības saglabāt attiecības ar darbiniekiem, klientiem vai piegādātājiem) var būt lielāki vai būtiskāki par paredzētajiem pēc darījuma; noteiktu būtiskāko darbinieku paturēšana uzņēmumā Monsanto; pušu iespējas izpildīt plānoto attiecībā uz grāmatvedību un apvienošanās aplikšanu ar nodokļiem; kredītu pārfinansēšana, kas ņemti darījuma veikšanai; Bayer parādsaistību saistībā ar darījumu ietekme un iespējamā ietekme uz Bayer parādsaistību iespējamo reitingu; Bayer un Monsanto uzņēmējdarbības apvienojuma ietekme, tostarp apvienotā uzņēmuma nākotnes finansiālais stāvoklis, darbības rezultāti, stratēģija un plāni; citi faktori, kas izklāstīti Monsanto gada pārskata 10-K veidlapā, kura iesniegta ASV Vērtspapīru un biržu komisijai (Securities and Exchange Commission – SEC) par fiskālo gadu, kurš beidzās 2017. gada 31. augustā, un citiem Monsanto SEC iesniegtajiem dokumentiem, kuri pieejami http://www.sec.gov un Monsanto tīmekļa vietnē www.monsanto.com; kā arī citi faktori, kas